Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

sexonfire
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viadepresja depresja
sexonfire

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viainvincible invincible
sexonfire
3519 a611 500
sexonfire
3502 128e
Reposted fromsilkdreams silkdreams viainvincible invincible
sexonfire
9778 6e0f
sexonfire
6424 6cb8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvincible invincible
sexonfire
5318 01b9
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viadepresja depresja
sexonfire
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMyBlackWings MyBlackWings
sexonfire
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaMyBlackWings MyBlackWings
sexonfire
6415 16e2

Penny Dreadfull.
Reposted fromPoranny Poranny viaelinela elinela
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viaelinela elinela

January 19 2018

sexonfire
4143 bfe7
Reposted frommiischa miischa viacorazon corazon
sexonfire
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacorazon corazon

December 23 2017

sexonfire
0060 6bfa 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuladhara muladhara
sexonfire
Reposted frombluuu bluuu
sexonfire
2634 bd34 500
sexonfire
0891 ec28 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacukrowa cukrowa
sexonfire
sexonfire
2440 c306 500
Reposted frommalice malice viacukrowa cukrowa
sexonfire
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacukrowa cukrowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl